Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade aplícase cando utilizas os servizos de Expoplanetarium, as nosas páxinas web (Desmundo e Ultragráfico) e cando contactas connosco utilizando os medios que poñemos á túa disposición (correo electrónico e redes sociais), e a través da mesma, de conformidade co noso compromiso de transparencia, informámosche sobre os datos que recompilamos e para que os utilizamos.

Expoplanetarium trata os datos de forma lícita, leal e transparente. Únicamente trata aqueles datos que son adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins determinados, explícitos e lexítimos para os que os obtén, e non os trata para fins incompatibles con aqueles.

Esta Política é permanentemente accesible a través do enlace habilitado no sitio web, chamado Protección de datos, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos ou o tipo de actividade desenvolvida. As modificacións que impliquen cambios na prestación do servizo prestado, ou requiran do consentimento dos interesados, comunicaranse con antelación para que os interesados poidan manifestar a súa oposición ao tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os usuarios poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Si transcorrido o prazo proporcionado o usuario accede de novo aos seus servizos ou non comunica a súa oposición, entenderanse aceptadas as novas condicións.

 

Quen é o Responsable do tratamento?

Expoplanetarium.net

Correo electrónico: planetarium@expoplanetarium.net

 

Con que finalidade e lexitimación tratamos os datos?

Para acceder e/ou navegar polos sitios web de Expoplanetarium non é necesario aportar ningún dato. O carácter obligatorio da resposta ás preguntas que se suscitan, ou dos datos que se solicitan a través do sitio web, indícase mediante a incorporación dun asterisco (*) a continuación da pregunta ou campo do formulario. En caso de non proporcionarse os datos requiridos non será posible prestar o servizo ou funcionalidade solicitados.

En Expoplanetarium tratamos a información rexistrada de conformidad coas seguintes finalidades:

  • Promocións: Expoplanetarium utiliza os datos de contacto proporcionados polos usuarios para enviarlles, por medios electrónicos ou non, información sobre actualizacións que vai implementando nos seus contidos, e para manterlles informados sobre as novidades que considera que poden ser do seu interese. Expoplanetarium é absolutamente contraria á práctica do spamming: o usuario é quen decide e autoriza se quere recibir ou non este tipo de comunicacións, ben ao rexistrarse como usuario en Expoplanetarium e, xa que logo aceptando a presente Política, ou ben ao solicitar información deste tipo por calquera dos medios de contacto previstos nas webs. A base lexitimadora do tratamento é o consentimento.
  • Datos de tráfico e localización: Expoplanetarium conserva os datos xerados no marco da prestación dos servizos de comunicacións electrónicas, a disposición das autoridades competentes, de conformidad coa Lei 25/2007, de 18 de outubro. Estes datos non se utilizan con fins de promoción comercial. A base legitimadora do tratamento é o cumprimento dunha obrigación legal.
  • Contacto: os datos recibidos por calquera dos medios e/ou canles de contacto indicados no sitio web, utilízanse coa finalidade de xestionar as solicitudes ou incidencias comunicadas polos interesados. A base lexitimadora do tratamento é o interese lexítimo de Expoplanetarium en atender e xestionar as peticións recibidas.
  • Exercicio de dereitos polos interesados: os datos proporcionados utilízanse coa finalidade de atender e dar resposta aos interesados que exerciten os seus dereitos conforme á normativa sobre protección de datos. A base legitimadora do tratamento é o cumprimento dunha obrigación legal e os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar de devandita finalidade e do tratamento dos datos.
  • Notificaciones sobre protección de datos: os datos proporcionados utilízanse coa finalidade de xestionar os incidentes e notificacións relacionados coa seguridade de conformidade coa normativa sobre protección de datos. A base lexitimadora do tratamento é o cumprimento dunha obrigación legal e os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar de devandita finalidade e do tratamento dos datos.

Expoplanetarium utiliza cookies anónimas e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais dos visitantes. As únicas cookies non anónimas, é dicir, que permiten a identificación do usuario, son aquelas que o usuario voluntariamente activa ao acceder ao sitio web.

Expoplanetarium únicamente tratará os datos persoais proporcionados polos usuarios de conformidad coas finalidades descritas nesta Política de Privacidade.

Os usuarios son informados do tratamento dos seus datos nos términos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidad ao rexistrarse como usuario de Expoplanetarium.

Os usuarios deben absterse de proporcionar datos de carácter persoal doutros interesados, salvo que dispoñan da pertinente autorización, segundo a cal devanditos interesados serían previa e debidamente informados sobre o contido da presente Política de Privacidade e, en concreto, que consenten que os seus datos sexan facilitados a Expoplanetarium para ser tratados conforme ás finalidades que correspondan.

As contas de usuario creadas incumpliendo calquera prohibión prevista nesta Política de Privacidade serán dadas de baixa con carácter inmediato, salvo que deba conservarse debidamente bloqueada para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 

Canto tempo conservamos os datos?

Os datos proporcionados e recolleitos serán tratados única e exclusivamente durante o tempo necesario e para as finalidades para as que se solicitaron en cada momento, así como para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar das finalidades do tratamento. Expoplanetarium estableceu diferentes os prazos de conservación en función do tipo de datos e a finalidade aplicable o seu tratamento. Os prazos aplicables serán:

  • Promocións: os datos serán tratados durante a vixencia da relación contractual mentres non se solicite a oposición polo interesado ou se revogue o consentimento.
  • Datos de tráfico e localización: os datos serán conservados durante o prazo de 12 meses de conformidad coa Lei de Conservación de Datos de Comunicacións electrónicas.
  • Contacto: os datos serán conservados durante 12 meses, salvo que deba conservarse bloqueados para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 

A que destinatarios comunicaranse os datos?

Expoplanetarium non comunica datos de carácter persoal a terceiros, salvo que unha norma con rango de lei dispoña o contrario ou se é necesario para a prestación do servizo solicitado.

No caso de que un usuario deixe un comentario ou interaccione socialmente cos sitios web de Expoplanetarium ou nas redes sociais nas que esta está presente, debe ter presente que os seus datos serán publicados na contorna no que actúe, é dicir, estará autorizando expresamente a comunicación dos seus datos -asociados á acción que realiza- ao resto de usuarios que acceden ao sitio web ou rede social.

Os datos que tratamos só almacénanse nas nosas instalacións, ou nas instalacións dos nosos proveedores de servizos, situadas todas elas dentro do territorio español.

 

Cales son os teus dereitos en relación aos teus datos?

Tes dereito a obter confirmación de si estamos tratando ou non datos persoais que che conciernan, a acceder aos teus datos persoais, e a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou completar os datos incompletos.

Tamén tes dereito a solicitar a supresión dos teus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Expoplanetarium procederá á supresión dos mesmos sen dilación salvo que sexa necesario conservalos en cumprimento dunha obrigación legal.

En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso procederemos ao seu bloqueo e só poderán ser tratados para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamaciones.

Tes dereito, en determinadas circunstancias, a recibir os datos persoais que nos proporcionaches, nun formato estructurado de uso común e lectura mecánica.

En determinadas circunstancias e por motivos baseados na túa situación particular, poderás opoñerte ao tratamento dos teus datos e Expoplanetarium deixará de tratalos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamaciones.

Podes opoñerte á recepción de comunicacións sobre as nosas actualizacións e servizos en calquera momento seleccionando a opción habilitada nos nosos comunicados o no teu Panel de Control.

Todos estes dereitos poden exercitarse, en calquera momento solicitándoo por correo electrónico a planetarium@expoplanetarium.net.

No caso que solicitemos o teu consentimento para tratar os datos, podes retíralo en calquera momento: comunicándoo a Expoplanetarium nos términos descritos no párrafo anterior, ou ben modificando as túas opcións de privacidade no teu Panel de Control. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Se consideras que non obtiveches satisfacción no exercicio dos teus dereitos, podes presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, autoridade de control competente en materia de protección de datos, cuxos datos de contacto son: rúa Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Os usuarios dos sitios web de Expoplanetarium son responsables da veracidade, actualidade e exactitude dos datos que proporcionan a Expoplanetarium, considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados. Os usuarios poden modificar os seus datos, e as súas preferencias sobre o tratamento dos datos facilitados, a través da configuración das opcións que se atopan dispoñibles no seu Panel de Control. Expoplanetarium adoptará as medidas necesarias para suprimir e rectificar sen dilación aqueles datos que resultan ser inexactos con respecto aos fins para os que se tratan en canto teña coñecemento efectivo da súa inexactitude.