CONDICIONES GENERALES

Adriana Pérez e Alfonso Rodríguez (en adiantes os CREADORES do sitio) co correo electrónico, a efectos de notificacións, planetarium(a)expoplanetarium.net poñen a disposición no seu sitio web expoplanetarium.net determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web dos CREADORES por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web expoplanetarium.net en todas e cada unha das páxinas, para que as visualice e lea, a través de internet e se atope plenamente informado.

O acceso ao sitio web dos CREADORES implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web dos CREADORES, non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente os CREADORES prohiben os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas dos CREADORES ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”)

1.2.- Os CREADORES, poderán interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais -ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- Os CREADORES utilizando fontes internas e externas de tal modo que unicamente fanse responsables polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Os CREADORES resérvanse o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. Os CREADORES non aseguran nin se responsabilizan do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren en expoplanetarium.net. Ademais a través deste sitio web póñense a disposición do usuario servizos gratuítos e de pago ofrecidos por terceiros e que se rexerán polas condicións particulares de cada un deles. Os CREADORES non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE

3.1.- Os CREADORES en ningún caso serán responsables de:

3.1.1.- Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns ou links. Así mesmo, os CREADORES colaborarán e notificarán á autoridade competente estas incidencias no momento en que teñan coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

3.2.- Os CREADORES resérvanse o dereito para suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse. Así mesmo, os CREADORES colaborarán e notificarán á autoridade competente estas incidencias no momento en que teñan coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

O sitio web dos CREADORES -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso dos CREADORES. Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario que afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución aos CREADORES.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados pertinentes renunciando expresamente os CREADORES a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Os CREADORES poderán non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte dos mesmos.